Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Samba Futebol Etten-Leur

ALGEMEEN
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst en rechtsbetrekking tussen Samba Futebol Etten-Leur en een natuurlijke rechtspersoon na het ondertekenen van de inschrijfformulier.
• Deze lidmaatschapsovereenkomst is geldig vanaf de datum van ingang van uw abonnement tot opzegging.
• Personen tot 18 jaar dienen het formulier te laten ondertekenen door de wettelijke vertegenwoordiger/ouder/verzorger.
De handtekening geldt ook voor 
ontvangst van de huisregels.
• Eventuele wijzigingen aan het lidmaatschap gaan voor het bestaande lid pas in na het verstrijken van de duur van een
kalendermaand.
In alle overige gevallen 
gaan de wijzigingen per direct in.
• Het lidmaatschap geldt voor bepaalde tijd en kan uitsluitend schriftelijk per brief of per e-mail worden opgezegd behoudens een
opzegtermijn 
van één kalendermaand m.i.v de eerste van de eerst volgende blok. Een opzegging dient vóór de eerste van de eerst
volgende maand ontvangen te zijn door de Samba Futebol.
• Indien de opzegging niet tijdig door de school is ontvangen dan zal het lidmaatschap automatisch worden beëindigd na afloop van
het laatste blok.

CONTACT EN COMMUNICATIE
• Wij communiceren uitsluitend via de mail. Het is de verantwoordelijkheid van de lid dat de juiste contact gegevens bij ons
bekend staan.
• Het inhalen van een gemiste les mag uitsluitend als er een afmelding is gemaild.
Afmelding dient vòòr de desbetreffende les plaats te vinden.
• Inhalen kan uitsluitend in een andere les van het zelfde niveau en leeftijdscategorie.
Aanmelding voor een inhaal les dient vòòr 15.00 van de dag van de gewenste inhaal les ontvangen te zijn op de mail.

AANSPRAKELIJKHEID
• De school is niet aansprakelijk voor vermissing van of enige schade aan spullen van het lid.
Conform de bepalingen der wet bent u aansprakelijk voor de vergoeding van schade die u toebrengt aan de inventaris of aan het
gebouw.
• Kosten van enig ongeval of letsel opgelopen als gevolg van de aanwezigheid in het gebouw kunnen niet verhaald worden op de school.
De school zal geen enkele claim accepteren. De kosten van enig ongeval/letsel zal geheel door het lid worden gedragen. Eventuele
(vervolg)schade die ten gevolge van de beoefening van enigerlei tak van sport/dans kan ontstaan, neemt het lid voor eigen risico.
• Bezoek aan de school is geheel op eigen risico. De school is niet aansprakelijk voor het letsel en/of schade van enigerlei aard als
gevolg van het.

BETALING
• De contributie dient de 1e van de maand te worden betaald door middel van factuur.
• De contributie van de eerste maand alsmede het inschrijfgeld dienen bij de eerste officiële les contant te worden betaald.

LIDMAATSCHAPSBEPALINGEN
• De school is bevoegd om bij wanbetaling en/of ontoelaatbaar gedrag de toegang tot de school te ontzeggen.
• Ieder lid is op de hoogte van de huisregels en dient zich te confirmeren aan de huisregels van de school.
• De school heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang van de school te weigeren. Bezoekers (leerlingen, gasten,
etc.) 
dienen zich gedurende hun verblijf op het terrein van en op het veld te houden aan de huisregels van de Samba Futebol
evenals de aanwijzingen die 
gegeven worden door het personeel op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt kan tot
verwijdering worden overgegaan.
• De school behoudt zich het recht om op enig moment tarieven, contributies, openingstijden, faciliteiten, algemene voorwaarden en
huisregels te 
wijzigen zonder dat dit leidt tot contributievermindering. Aan acties of speciale aanbiedingen kunnen voor- en
achteraf nooit rechten worden ontleend.
• De school is bevoegd bij wanbetaling en/of wangedrag, overtreden van de algemene voorwaarden en/of huisregels de toegang tot de
faciliteiten 
verder te ontzeggen, alsmede de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, onverminderd de gehoudenheid
van het lid om het abonnementsgeld over de gehele overeengekomen en nog resterende contractperiode te voldoen. Dit laat onverlet de
verplichting van zijde van het lid tot nakoming van deze overeenkomst.
• De tariefstelling en de leerstof zijn uitsluitend afgestemd op “eigen gebruik”. Het is het lid ten strengste verboden om het
geleerde tijdens en/of na afloop van de les op enigerlei wijze commercieel aan te wenden. Bij overtreding van dit verbod verplicht
het (voormalig) lid zich tot het betalen van een boete van minimaal €250,- per overtreding aan de school, onverlet een verdere
schadeclaim van de school en/of derden op eventuele inkomstenderving ten gevolge van genoemde commerciële activiteiten.
• Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van
Unitas’30 is uitsluitend toegestaan met toestemming van de school. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met
onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
• Op elke overeenkomst tussen de school en het lid is het Nederlandse recht van toepassing.

OVERMACHT
• Tijdens overmacht worden de overeengekomen diensten van de school opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht nakoming van
de overeenkomst door de school niet mogelijk is en langer duurt dan twee maanden zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te
ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.
• Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen,
alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Dansschool geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor de
Dansschool niet in staat is haar verplichtingen na te komen, werkstakingen in het bedrijf van de school inbegrepen.

AUTEURSRECHTEN
• Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen behoudt de school het auteursrecht op de door de school vervaardigde teksten en
choreografieën. Voor promotie doeleinden maakt de school regelmatig foto’s en andere opnames van bezoekers, apparatuur en
(groeps)activiteiten. Bezoekers verklaren hiermee akkoord te gaan.
• Bezoekers verklaren hierbij akkoord te gaan met het publiceren van de opnames en foto’s als promotie doeleinden en/of op de
social media kanalen van Samba Futebol.

GEHEIMHOUDING
• Samba Futebol is verplicht tot geheimhouding omtrent de persoonsgegeven van het lid. Deze geheimhouding betreft alle informatie
van vertrouwelijke aard die door het lid ter beschikking is gesteld.